O projektu

O PROJEKTU

Glavno oporišče projekta je nezadostna izkoriščenost potenciala kreativnega sektorja. Z ustvarjanjem in primerom sistema in deljenja resursov kreativnih podjetnikov začetnikov si prizadevamo povečati njihovo konkurenčnost na trgu. Projekt ponuja razvoj rešitve skozi štiri smeri:

 • Skupno integrirano analizo resursov kreativnih podjetnikov začetnikov v čezmejnem področju, ki je lahko podlaga za nove EU projekte
 • Razvijanje zavesti o vrednostih sektorja in njihov prikaz
 • Izgradnja kapacitet, ekspertize in potenciala sektorja
 • Izgradnja partnerstva in strateškega pristopa k sektorju

Video:  Akademija primijenjene umjetnosti u Rijeci (Dražen Vitolović, Lara Badurina i Sanjin Stanić):

O PROGRAMU

Program projekta vključuje:

 • Izdelavo SWOT analize sektorja kreativnih industrij
 • Mapiranje hrvaških in slovenskih kreativnih biznisov
 • Izdelavo  programa usposabljanja s smernicami za podjetnike kreativce
 • Motivacijske seminarje, edukacijske delavnice in strokovne obiske
 • Mentorsko delo in izdelavo poslovnih načrtov podjetnikov kreativcev v sodelovanju z mentorji
 • Predstavitev podjetnikov kreativcev na čezmejnem sejmu, sodelovanje na kreativnih sejmih in konferenci Kreativni forum
 • Izdelavo  predlogov kurikuluma I-Arts (Interdisciplinary Arts)
 • Postavitev spletne strani, katere namen bo informiranje in omreževanju podjetnikov kreativcev
 • Izdelavo in objavo vodičev Shop creative in Start-up: kako spodbuditi kreativni biznis

PARTNERJI

Projekt skupaj izvajajo Grad Rijeka kot vodilni partner, Regionalna razvojna agencija Porin, Hrvaška gospodarska zbornica, Akademija uporabnih umetnosti na Reki, Visoka šola za oblikovanje Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

GRAD RIJEKA (Mesto Reka)

Grad Rijeka je enota lokalne samouprave, ki v svojem samoupravnem delokrogu opravlja dela lokalnega pomena, ki so neposredno povezana s potrebami državljanov, vendar niso z Ustavo ali z zakonom dodeljene državnim organom, in sicer so to dela s področja ureditve naselja in stanovanj, prostorskega in urbanističnega načrtovanja, komunalne dejavnosti, varstva otrok, socialnega varstva, osnovnega zdravstvenega varstva, vzgoje in osnovnega izobraževanja, kulture, telesne in tehnične kulture in športa, varstva potrošnikov, varstva in napredka naravnega okolja, protipožarnega in civilnega varstva.

RRA PORIN

RRA Porin spodbuja regionalni razvoj s samoiniciativnim delovanjem in tudi z izvajanjem nalog ustanoviteljev (Primorsko-goranska županija in Grad Rijeka). Osnovne dejavnosti so izdelava regionalnih strateških dokumentov, izdelava in izvedba projektov regionalnega razvoja, spodbujanje podjetništvo z izobraževanjem, svetovanjem, vodenjem inkubatorjev in spodbujanjem omreževanja ter pritegnitev vlagateljev.

Hrvaška gospodarska zbornica

Hrvaška gospodarska zbornica je neprofitno, nevladno, strokovno poslovno združenje vseh pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Po regionalnem načelu ustroj HGZ sestavlja Osrednja enota v Zagrebu, 19 županijskih zbornic in Zbornica Zagreb. Funkcionalno je HGZ organizirana skozi Sektorje in Centre, ki predstavljajo veje gospodarskih aktivnosti ter področja posebnega zanimanja za gospodarstvo.

APURI

APURI je ustanova, ki se ukvarja z visokošolskim izobraževanjem, z umetniško in znanstveno dejavnostjo, razvijanjem vrhunskega ustvarjanja in z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo na področju umetnosti: z izdelavo umetniških, strokovnih in razvojnih projektov, študij, elaboratov in izvedenskih mnenj, organiziranjem srečanj, simpozijev, svetovanjem, organiziranjem stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, pri čemer upošteva koncept vseživljenjskega izobraževanja in izpopolnjevanja.

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN

Visoka šola za dizajn izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program, v pripravi pa je tudi magistrski študij. Študijski program ima tri smeri: Notranja oprema, Tekstil in oblačila ter Vizualne komunikacije. Tri katedre z istim nazivom opravljajo izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost s področja oblikovanja notranje opreme, tekstila in oblačil ter vizualnih komunikacij v širšem pomenu besede. Katedre predstavljajo povezavo med znanstveno- raziskovalnim delom in proizvodnjo s ciljem doseganja odličnosti in poslovne propulzivnosti ter mednarodne prepoznavnosti.

Znanstveno-raziskovalni center Koper

Znanstveno-raziskovalni center Koper je osrednja raziskovalna organizacija, ki jo sestavlja osem institucij in osem infrastrukturnih enot, zaposluje pa več kot 130 raziskovalcev. Center za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS je usmerjen na krepitev sodelovanja raziskovalnih institucij UP Znanstveno-raziskovalnega centra v Kopru z gospodarskimi subjekti, komercializacijo raziskovalnih dosežkov in druge oblike sodelovanja. Center je nosilec izkušenj v komercializaciji znanja, oblikovalec in organizator programa usposabljanja in svetovalec pri doseganju in izvedbi na področju transferja tehnologije in inovacij iz znanstveno-raziskovalne v gospodarsko sfero in transfer tehnologije med tujimi in slovenskimi podjetji. Center je usmerjen in specializiran za svetovanje, podporo in pomoč podjetnikom in raziskovalcem.

RRA-LUR

Naloga RRA-LUR je povezati 26 občin regije v skladno celoto, ki bo temeljila na prepletu medsebojnih poslovnih in osebnih odnosov. Agencija za vse občine predstavlja tudi most med regijami Evropske unije, podpira ekonomske, socialne in kulturne dejavnosti v regiji z namenom, da le-ta postane prijetna in prepoznavna celota.