O projektu

O PROJEKTU

Glavno uporište projekta je nedovoljna iskorištenost potencijala kreativnog sektora. Stvaranjem i primjenom sustava upravljanja i dijeljenja resursa kreativnih poduzetnika početnika nastoji se povećati njihova konkurentnost na tržištu. Projekt nudi razvoj rješenja kroz četiri pravca:

 • Zajedničku integriranu analizu resursa kreativnih poduzetnika početnika u pograničnom području koja može biti podloga za nove EU projekte
 • Razvijanje svijesti o vrijednostima sektora i njihov prikaz
 • Izgradnja kapaciteta, ekspertize i potencijala sektora
 • Izgradnja partnerstva i strateškog pristupa sektoru

Video:  Akademija primijenjene umjetnosti u Rijeci (Dražen Vitolović, Lara Badurina i Sanjin Stanić):

O PROGRAMU

Program projekta uključuje:

 • Izradu SWOT analize sektora kreativnih industrija
 • Mapiranje hrvatskih i slovenskih kreativnih biznisa
 • Izradu programa osposobljavanja sa smjernicama za poduzetnike kreativce
 • Motivacijske seminare, edukacijske radionice i stručne posjete
 • Mentorski rad i izrada poslovnih planova poduzetnika kreativaca u suradnji s mentorima
 • Predstavljanje poduzetnika kreativaca na prekograničnom sajmu, sudjelovanje na kreativnim sajmovima i konferenciji Kreativni forum
 • Izradu prijedloga kurikuluma I-Arts (Interdisciplinary Arts)
 • Postavljanje internetske stranice koja će služiti informiranju i umrežavanju poduzetnika kreativaca
 • Izrada i objava vodiča Shop creative i Start-up: kako pokrenuti kreativni biznis

PARTNERI

Projekt zajednički provode Grad Rijeka kao vodeći partner, Regionalna razvojna agencija Porin, Hrvatska gospodarska komora, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Visoka šola za dizajn Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem i Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

GRAD RIJEKA

Grad Rijeka je jedinica lokalne samouprave koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu i tehničku kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

RRA PORIN

RRA Porin potiče regionalni razvoj samoinicijativnim djelovanjem, ali i izvršavanjem zadataka osnivača (Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka). Osnovne djelatnosti su izrada regionalnih strateških dokumenata, izrada i provedba projekata regionalnog razvoja, poticanje poduzetništva putem obrazovanja, savjetovanja, upravljanjem inkubatorima i poticanjem umrežavanja te privlačenje ulagača.

HGK

Hrvatska gospodarska komora predstavlja neprofitnu, nevladinu, stručnu poslovnu udrugu svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom djelatnošću. Po regionalnom načelu ustroj HGK čini Središnjica u Zagrebu, 19 županijskih komora i Komora Zagreb. Funkcionalno HGK je organizirana kroz Sektore i Centre koji predstavljaju grane gospodarskih aktivnosti te područja od posebnog interesa za gospodarstvo.

APURI

APURI je ustanova koja se bavi visokoškolskim obrazovanjem, umjetničkom i znanstvenom djelatnošću , razvijanjem vrhunskog stvaralaštva i znanstveno istraživačkom djelatnošću u području umjetnosti: izradom umjetničkih, stručnih i razvojnih projekata, studija, elaborata i vještačenja, organiziranjem skupova, simpozija, savjetovanjem, organiziranjem stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanjem imajući u vidu koncept cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja.

VISOKA ŠKOLA ZA DIZAJN

Visoka škola za dizajn izvodi trogodišnji visokoškolski stručni studijski program, a u pripremi je i magistarski studij. Studijski program ima tri smjera: Unutarnja oprema, Tekstil i odjeća te Vizualne komunikacije. Tri katedre istog imena obavljaju obrazovnu, znanstveno istraživačku i umjetničku djelatnost s područja oblikovanja unutarnje opreme, tekstila i odjeće te vizualnih komunikacija u širem smislu riječi. Katedre predstavljaju poveznicu između znanstveno istraživačkog rada i proizvodnje s ciljem postizanja izvrsnosti i poslovne propulzivnosti te međunarodne prepoznatljivosti.

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR KOPAR

Znanstveno-istraživački centar Kopar je središnja istraživačka organizacija koja se sastoji od osam institucija i osam infrastrukturnih jedinica, a zapošljava više od 130 istraživača. Centar za suradnju s gospodarstvom UP ZRS usmjeren je na jačanje suradnje istraživačkih institucija UP Znanstveno-istraživačkog centra u Kopru s gospodarskim subjektima, komercijalizaciju istraživačkih postignuća i druge oblike suradnje. Centar je nositelj iskustava u komercijalizaciji znanja, kreator i organizator programa osposobljavanja i savjetnik u postavljanju i provedbi projekata na području transfera tehnologije i inovacija iz znanstveno-istraživačke u gospodarsku sferu i transfer tehnologije između stranih i slovenskih tvrtki. Centar je usmjeren i specijaliziran za savjetovanje, podršku i pomoć poduzetnicima i istraživačima.

RRA-LUR

RRA-LUR ima zadaću povezati 26 općina regije u složnu cjelinu koja će se temeljiti na ispreplitanju međusobnih poslovnih i osobnih odnosa. Agencija za sve općine predstavlja i most između regija Europske unije, a podupire ekonomske, socijalne i kulturne djelatnosti u regiji s namjerom da ona postane ugodna i prepoznatljiva cjelina.