Aktivnosti

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA

 • Izrada SWOT analize sektora kreativnih industrija u projektnom području
 • Izrada dvije mape lokalnih kreativnih biznisa, jedna za Hrvatsku, a druga za Sloveniju
 • Izrada zajedničke dvojezične strategije za razvoj kreativnih industrija na prekograničnom području
 • Izrada prijedloga kurikuluma I-Arts (Interdisciplinary Arts)

EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

 • Izrada programa osposobljavanja i smjernice
 • Održavanje motivacijskih seminara za ciljanu skupinu (kreativne poduzetnike početnike i poduzetnike u razvoju). Ukupno će biti održana tri takva seminara, jedan će se održati u Sloveniji, a druga dva u Hrvatskoj
 • Održavanje edukacijskih radionica. Ukupno će ih biti održano 18, od toga deset u Hrvatskoj, a osam u Sloveniji
 • Izrada baze podataka potencijalnih mentora
 • Održavanje radionice za predstavljanje kandidata za mentore
 • Mentorski rad s pojedincima, a ukupno će biti održano 16 susreta, po osam u svakoj državi
 • Izrada poslovnih planova u suradnji s mentorima. Očekuje se deset takvih planova, po pet u za svaku državu
 • Edukacijski posjeti Ljubljani i Grazu za ciljne skupine i projektne partnere.

USPOSTAVLJANJE PREKOGRANIČNOG UMREŽAVANJA KREATIVNIH INDUSTRIJA

 • Izrada dvojezične internetske stranice projekta za prekogranično umrežavanje kreativnih industrija
 • Organizacija dva prekogranična kreativna sajma, po jedan u svakoj zemlji
 • Održavanje međunarodne konferencije Kreativni forum u Hrvatskoj

KOMUNIKACIJA I INFORMIRANJE

 • Održavanje međunarodnog javnog prezentacijskog događanja u Hrvatskoj
 • Izrada i tisak hrvatskog vodiča Shop creative
 • Izrada dvojezičnog promotivnog filma
 • Kontinuirano održavanje konferencija za medije
 • Izrada i tisak 500 vodiča o pokretanju kreativnog biznisa na hrvatskom i 500 na slovenskom jeziku